Interne retningslinjer for bruk av AI-verktøy i Novacare

Dette dokument inneholder retningslinjer for bruk av AI-verktøy i Novacare. Retningslinjene gjelder når arbeidet som involverer bruk av slike verktøy gjennomføres i arbeidstiden, som del av arbeidet utført for Novacare. Dokumentet inneholder spesifikke beskrivelser for verktøyene GitHub Copilot og ChatGPT, men gjelder også generelt ved bruk av andre AI-verktøy. Dokumentet er «levende», og vil kunne oppdateres.

Dersom «The EU AI Act» blir vedtatt og adoptert av Norge, vil den overstyre dette dokumentet.

Generelle retningslinjer

Følgende retningslinjer gjelder for alle AI-verktøy. For GitHub Copilot og ChatGPT se ytterligere spesifiseringer lenger ned.

 • Anse alltid AI-generert innhold som et førsteutkast eller som ren inspirasjon.

 • Ikke bruk AI-generert kode ukritisk. Kode må gjennomgås for å sikre at den gir ønsket effekt, og ikke inneholder feil eller sikkerhetshull.

 • Ikke bruk AI-generert tekst ukritisk. Tekst som tydelig fremstår som ChatGPT-generert bør i mange tilfeller unngås, da den kan virke uprofesjonell. Stol ikke blindt på påståtte fakta eller eventuelle kilder i AI-generert tekst.

 • Unngå å dele sensitive informasjon, personopplysninger, kundenavn eller forretningshemmeligheter med AI-verktøy.

 • Vær oppmerksom på at AI-verktøy kan ha bias, og være forutinntatt mot kjønn, etnisitet etc.

 • Gjør gode etiske vurderinger, dersom det er en aktuell problemstilling for din bruk.

 • Dersom du bruker et annet verktøy enn GitHub Copilot og ChatGPT, gå nøye gjennom innstillingene og velg så konservative innstillinger som mulig.

  • Del minst mulig data

  • Ikke la verktøyet bruke dine data til å forbedre modellen. Dersom det ikke er mulig, velg et annet verktøy, eller unngå annen type input enn rene test-data.

GitHub Copilot

Hvis du ønsker å bruke GitHub Copilot kontakter du CTO, som vil tildele tilgang til Novacare sin «GitHub Copilot for Business». Husk å opplyse om brukernavn på GitHub.

Med GitHub Copilot for Business gjelder:

Gi også beskjed dersom du innser at du ikke lenger har behov for verktøyet, så fjernes tilgangen.

ChatGPT

For øyeblikket har ikke ChatGPT noen business-plan, men de har varslet at dette sannsynligvis vil komme «om noen måneder». Når det kommer, skal vi benytte oss av den. Dersom du i mellomtiden ønsker å benytte ChatGPT, må følgende innstilling gjøres:

 • Under innstillinger ekspander «Data Controls», og skru av «Chat History & Training»

Selv etter å ha skrudd av dette, skal vi ikke dele sensitive opplysninger med ChatGPT (se detaljer under «Generelle retningslinjer»). For å få dekket utgiftene før business-planen er på plass, oppretter du en ChatGPT-konto selv, og leverer utlegg i Visma. Innstillingen over gjør også at uvedkommende ikke får tilgang til prompt-historikken, selv om de skulle skaffe seg tilgang til kontoen.

Dekning av utgifter

Dersom den ansatte ser behov for det, vil Novacare dekke utgifter til de verktøyene som selskapet til enhver tid har besluttet at eventuell dekning gjelder for. Listen over hvilke verktøy dette gjelder kan bli utvidet eller innskrenket. Se detaljer for hvert enkelt verktøy lenger ned.

Følgende verktøy inngår pr. dags dato i dekningsordningen:

 • GitHub Copilot

 • ChatGPT

Hvis den ansatte tar i bruk andre verktøy, vil ikke Novacare dekke utgiftene, men de generelle retningslinjene vil allikevel være gjeldende.

Sist oppdatert: 05.07.2023